POLÍTICA D'EMPRESA

Política d'empresa

La Direcció de IMEC INSTAL·LACIONS, S.L. (a partir d'ara IMEC), a través de la present política corporativa, volem transmetre, tant als treballadors de l'empresa com als diferents grups d'interès, els compromisos que adquirim relatius a qualitat, innovació, ètica professional i sostenibilitat.

El nostre objectiu és convertirnos en una de les empreses referents de la provincia de Girona i posicionarnos entre els millors del nostre sector a nivell de qualitat i eficiència dels serveis que oferim als nostres usuaris, sempre en concordància amb les línies estratègiques de l'empresa.

El nostre servei té un focus clar cap al client amb la premisa de cobrir i satisfer les seves necessitats i expectatives.

Desitgem, dins les nostres possibilitats i capacitats, proporcionar el màxim nivell d'eficàcia i eficiència a la organització. Per això, fa tres anys que sistematitzem les principals activitats i processos de l'empresa, implementant un Sistema Integrat de Gestió (SIG) UNE-EN ISO 9001:2015 que compta amb tot el nostre suport i compromís.

A continuació, volem exposar els principis fonamentals que regeixen a dia d'avui la nostra empresa i amb els que estem plenament compromesos com a Direcció:

  • La qualitat i millora son fonamentals en la nostra activitat. El SIG establert es i serà proporcional als riscos i oportunitats de la nostra activitat i sempre ha de tenir en compte l'evolució de la tecnologia.
  • IMEC compleix i complirà amb els requisits legals i normatius aplicables a la nostra activitat i amb els establerts en el nostre sistema de gestió.
  • El SIG establert és conegut, comprès, desenvolupat i mantingut al dia per tots els nivells de la organització.
  • Els objectius i línies estratègiques que estableixi o revisi IMEC harán de tenir present aquest marc de referència.
  • Millora continuada de l'eficàcia i l'exercici del Sistema del SIG.

 

Anualment, ens comprometem a revisar aquesta política, actualitzant-la i adaptant-la a la nostra realitat.

La nostra missió és la prestació d'un servei segur, eficaç i eficient, i que la millora continua sigui un valor fonalment de la nostra empresa.