POLÍTICA D'EMPRESA

Política d'empresa

La Direcció de IMEC INSTAL·LACIONS, S.L. (a partir d'ara IMEC), a través de la present política corporativa, volem transmetre, tant als treballadors de l'empresa com als diferents grups d'interès, els compromisos que adquirim relatius a qualitat, innovació, ètica professional i sostenibilitat.

El nostre objectiu és convertirnos en una de les empreses referents de la provincia de Girona i posicionarnos entre els millors del nostre sector a nivell de qualitat i eficiència dels serveis que oferim als nostres usuaris, sempre en concordància amb les línies estratègiques de l'empresa.

El nostre servei té un focus clar cap al client amb la premisa de cobrir i satisfer les seves necessitats i expectatives.

Desitgem, dins les nostres possibilitats i capacitats, proporcionar el màxim nivell d'eficàcia i eficiència a la organització. Per això, fa tres anys que sistematitzem les principals activitats i processos de l'empresa, implementant un Sistema Integrat de Gestió (SIG) UNE-EN ISO 9001:2015 que compta amb tot el nostre suport i compromís.

A continuació, volem exposar els principis fonamentals que regeixen a dia d'avui la nostra empresa i amb els que estem plenament compromesos com a Direcció:

  • Desenvolupar i mantenir un sistema de qualitat que compleixi els requisits legals, els de la norma UNE-EN-ISO 9001:2015 per als productes als quals sigui aplicable, adoptant el compromís de millora continua.
  • Definir documentalment i difondre la política de qualitat a tot el personal.
  • Aprovar periòdicament objectius de qualitat mesurables i establir responsabilitats per al seguiment i l'assoliment.
  • Formar, implicar i responsabilitzar tot el personal en la consecució de la política i els objectius de l'empresa.
  • Aplicar les mesures necessàries per preveure els defectes
  • Analitzar totes les no conformitats i emprendre les accions correctives i preventives necessàries.
  • Procurar innovació tecnològica en la mesura que la seva rendibilitat econòmica i estratègica es consideri provada i quan els recursos disponibles així ho permetin.
  • Utilitzar els mitjans més idonis per conèixer i actualitzar les necessitats i expectatives dels clients, que serviran de base per establir els requisits, del procés i del servei, necessaris per a la seva satisfacció.

 

Anualment, ens comprometem a revisar aquesta política, actualitzant-la i adaptant-la a la nostra realitat.

La nostra missió és la prestació d'un servei segur, eficaç i eficient, i que la millora continua sigui un valor fonalment de la nostra empresa.