Fluids

MESCLADOR AIGUA-VAPOR

 

INSTAL·LACIÓ D'AIRE COMPRIMIT

 

DEPURACIÓ I TRACTAMENT D'AIGÜES

 

 

CONSTRUCCIÓ I INSTAL·LACIÓ DE DESGASIFICADORS

 

INSTAL·LACIÓ DE INSTRUMENTACIÓ PER A FLUIDS

 

INSTAL·LACIÓ DE GRUPS DE PRESSIÓ A MIDA

 

INSTAL·LACIONS DE GAS, MANTENIMENT DE GENERADORS I CREMADORS

 

  

CONSTRUCCIÓ I INSTAL·LACIÓ DE BOOSTERS DE NETEJA A ALTA PRESSIÓ

 

INSTAL·LACIÓ DE CANONADA ALIMENTÀRIA

 

COL·LECTOR DISTRIBUCIÓ DE VAPOR

 

FABRICACIÓ DE BESCANVIADORS I FEIXOS TUBULARS A MESURA